شعر سالگرد انقلاب

اولش این شعر هادی خرسندی، خودش گفته بودش، امماکن مال خودم قشنگ تر هستش مثلا

اومدش با همه ي پختگي ام امماکن زودی منو خامم کرد
ملتِ یه ذرّه من زنده بودم، امماکن خیلی بازم بیش ترم امتِ اسلامم کرد
به درختي که خودم کاشته بودم امماکن هیچ وخ اون ریشه نداشت، زودی گرفت این جوری آويخت منو
با طنابي که خودم بافته بودم امماکن خیلی تازه بیش ترم پوسیده بوده بوده بوده بوده بود، پیچوند به گردن خودم زود منو اعدامم کرد

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: