یه دونه شعر فریشته‌ها که با چت می‌کنن

April 22, 2006

 malesh

         سلام موشی، مُرده شدم برات، دل من اون زیادترم می‌خوادش         من‌ام خودم دارم مُرده می‌شم عزیزم، چیک و چیک ازم می‌ریزه، هی دلم می‌خواد بخوامش          آخ نگو نگو         می‌‌خوامش         تو رو خدا نگو-        می‌خوامش-      من خودم زیادترم حالا          می‌خوامش         آخ بخوا بخوا         می‌خوامش         دست بکش بهش         می‌کشم         لیس بکش به‌‌ش         می‌کشم          یه دونه پس توام         می‌کشم         دست به پستونام         می‌کشم         به سرش لیس بکش         می‌کشم          آخ بکش بکش         می‌کشم          شلوارتو پایین          می‌کشم         چار انگشتی بهش         می‌کشم         یه دونه لیس بکش         می‌کشم         وسط‌ شم بکش         می‌کشم         بغلش، اون‌ بغل         می‌کشم         چوچولم لیس می‌خواد         می‌کشم         مُرده من شدم         بکشش         می‌کشم          می‌کشم         می‌کشم         یه عالم لیس همه‌ش          می‌کشم         آخ آخ         اوف اوف         بکشش          با فشار بکن         می‌کنم         آه آه          اوف اوف          آخ آخ         من دارم می‌آم         صب کن         آخه می‌خوام بیام         صب کن، بذا با هم بیاییم          زود باش          حالا می‌آم می‌آم         زود باش-        حالا همین حالا-        زود باش-     اومدم         آخ آخ          اوخ اوخ           بیا روی ممه‌هام         اومدم         بیا روی صورتم         اومد         فوارّه بریز         آخ آخ-        آخ          آخ          اوخ          اوخ         او         خ         ا         و         خ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: